ČLENSTVO V KLUBE 

Členom klubu sa záujemca stáva po preštudovaní si Stanov klubu, vypísaním, podpísaním a odoslaním prihlášky emailom a po úhrade členského. Členstvo umožňuje zúčastňovať sa na klubovom živote a akciách poriadaných klubom. Odoberať kaktusársku literatúru vydávanú Spoločnosťou českých a slovemských pestovateľov kaktusov a sukulentov a iných vydavateľov. Zúčastňovať sa schôdzí nie je povinné, každého však - i nádejného záujemcu o členstvo - radi na našich stretnutiach privítame. V prípade nejasností kontaktujte predsedu, alebo niektorého člena výboru. Prihláška na stiahnutie je nižšie.

STANOVY KLUBU KAKTUSÁROV NOBILIS V BRATISLAVE

Klub kaktusárov Nobilis v Bratislave, so sídlom na Botanickej 3 (Dodatok 1) je nepolitická záujmová organizácia obyvateľov Bratislavy a ďalších záujemcov o pestovanie kaktusov a ďalších sukulentných rastlín. Poslaním klubu kaktusárov Nobilis v Bratislave je prispieť k poznávaniu a pestovaniu exotických rastlín, predovšetkým xerofytnej (suchuodolávajúcej) vegetácie - táto záujmová činnosť má na území ČSFR dlhoročné trvanie a aj KK Nobilis svojou pestovateľskou a propagátorskou prácou prispeje k tomu, aby rady priaznivcov kaktusov a iných sukulentov rástli, a aby naša činnosť výraznejšie prispela k duševnej relaxácii, pôsobila ako protistresový faktor v zložitých ekonomických podmienkach nastávajúceho obdobia. Klub kaktusárov sa stará o dopĺňanie odborných teoretických a praktických vedomostí svojich členov ako i iných záujemcov zo strany verejnosti. Vzdelávanie zabezpečuje štúdiom odbornej literatúry, výmenou informácií s inými klubmi, usporiadaním výstav, odborných seminárov, návštevami iných zbierok, výstav a seminárov. Pre túto činnosť vytvára klub potrebné technické, organizačné a odborné predpoklady. (Dodatok 2).

§1 Vedenie klubu

Na čele Klubu kaktusárov Nobilis v Bratislave je predseda. Volí ho výbor. Je to reprezentačná a organizačná funkcia. Predseda má podpisové právo klubu. Vystupuje navonok klubu. V spolupráci s tajomníkom klubu - výkonným členom výboru, zabezpečuje chod klubu po organizačnej stránke. Tajomník klubu sa stará o čo najtesnejší kontakt s členmi, podieľa sa na organizovaní činnosti klubu. Ďalšie činnosti v klube vzniknú podľa požiadaviek členskej základne - s výnimkou výboru klubu, ktorý sa ustanovuje na zakladajúcej členskej schôdzi a opakovane sa schvaľuje členmi klubu raz za dva roky. Návrh na členov výboru podávajú členovia klubu, ktorí svojim podpisom súhlasia so stanovami.Členov Výboru (i predsedu a tajomníka) odvoláva členská schôdza - o odvolaní stačí nadpolovičné hlasovanie kvalifikovanej väčšiny na danej schôdzi. Výbor sám o sebe môže na návrh ktoréhokoľvek člena výboru odvolať predsedu i tajomníka - musí hlasovať kvalifikovaná väčšina z prítomných členov výboru (každý člen výboru musí byť vopred písomne upozornený o nastávajúcom kroku).

§2 Práva a povinnosti

Členstvo vzniká podpísaním záväznej prihlášky a zaplatením členského vo výške, ktorú určí zakladajúca schôdza (podľa potreby sa môže toto členské upravovať). Člen má právo byť zvolený do výboru, má právo voliť výbor, hlasovaním rozhodovať o všetkých otázkach, dôležitých pre činnosť a jestvovanie klubu. Má právo navrhovať odvolanie členov výboru - svoj návrh môže podať písomne na adresu klubu, alebo verejne, na ktorejkoľvek schôdzi Klubu kaktusárov Nobilis. Člen má právo zúčastňovať sa klubového života - prednášok, výstav, zájazdov. Včas musí platiť členský príspevok - v prípade nezaplatenia príspevku na nasledujúci rok (tri mesiace od zaslania poštovej poukážky) sa členstvo automaticky ruší).Obnoviť členstvo po tomto kroku môže až po vyplnení novej prihlášky a zaplatení nového členského.Člen je povinný dodržiavať stanovy klubu a starať sa o to, aby jeho konaním klub neutrpel morálne či finančné škody. Musí dodržiavať etiku pestovateľa (v prípade ekonomickej činnosti aj etiku podnikateľa), aby nevrhol na ostatných členov tieň podozrenia. Za vážne porušenie stanov môže členská schôdza hlasovaním kvalifikovanou väčšinou rozhodnúť o vylúčení člena zo svojich radov.

§3 Hospodárenie klubu

Základným zdrojom príjmov Klubu kaktusárov Nobilis je členský príspevok a zápisné nových členov. Výšku zápisného a členského príspevku určí schôdza. Ďalšie príspevky do majetku klubu môže klub získať dobrovoľnými darmi, vstupným z výstavnej činnosti, od sponzorov, vlastnou ekonomickou činnosťou - vydávaním spravodajcu a predajom rastlín a semien pod hlavičkou klubu. Hospodárenie klubu musí mať na starosti hospodár, ktorý je schopný aplikovať na pomery v klube všetky zákony dotýkajúce sa združovania obyvateľov, ekonomického podnikania i daňovej činnosti. Hospodára klubu navrhuje a volí výbor. Hospodára kontroluje hlavný revízor (z radov členov klubu, alebo profesionál z finančného úradu). Na základe jeho návrhu možno hospodára odvolať a v prípade naplnenia podstaty trestného činu podá klub žalobu. Revízor kontroluje činnosť hospodára a najmenej trikrát ročne a raz ročne urobí kontrolu ročnej finančnej uzávierky - po 15.2. nasledujúceho roka, keď je uzavreté aj daňové priznanie klubu.Prostriedky klubu možno použiť na presne taxatívne vymedzený okruh platieb: prednášky a cestovné prednášateľom, prenájom prednáškových sál, cestovné členom výboru a vedeniu klubu (alebo zvoleným zástupcom z radov členskej základne) na porady Spoločnosti českých a slovenských pestovateľov kaktusov a sukulentov, ktorej sme členom. Okrem toho možno finančné prostriedky použiť na nákup kníh a časopisov do klubovej knižnice, zabezpečenie poštovného a rozmnožovacie služby, na nákup spotrebného materiálu súvisiaceho s činnosťou klubu (písací stroj, rozmnožovací stroj, magnetofón, diaprojektor s príslušenstvom). Na základe návrhu výboru klubu môžu členovia klubu dostať za mimoriadnu prácu na prospech klubu finančnú alebo vecnú odmenu. Takáto odmena sa vyhlási na výročnej členskej schôdzi. Každoročne musí hospodár pripraviť vyúčtovanie činnosti, a to písomne, v takom časovom predstihu pred marcovou schôdzou, aby ju každý člen mohol dostať rozmnoženú.

§4 Zánik klubu

Klub automaticky zaniká, keď členská základňa klesne pod troch právoplatných členov. Zaniknúť môže aj na návrh ktoréhokoľvek právoplatného člena, keď s ním bude hlasovaním súhlasiť nadpolovičná väčšina prítomných členov na schôdzi - dôvodom môže byť finančná neschopnosť klubu prežiť v meniacich sa podmienkach; snaha vedenia klubu či frakcií v rámci klubu zneužiť klub i jeho meno na činnosť nezlučujúcu sa so stanovami klubu - napr. na propagáciu rasovej neznášanlivosti, fašizmu, vojen... Majetok, ktorý zostane po zániku klubu sa zverí do ochrany povereným inštitúciám či orgánom, až do prípadnej reanimácie - môže však byť aj daný do dražby, alebo darovaný vcelku organizácii, ktorá na nekomerčnej báze podporuje pretrvávanie dobrovoľnej záujmovej činnosti rovnakej, podobnej alebo blízkej činnosti Klubu kaktusárov Nobilis v Bratislave.

§5 Doplnok

Toto znenie stanov môže na návrh členov klubu doplniť hlasovaním členská schôdza (výročná schôdza). Nové znenie stanov sa potom predloží na registráciu Ministerstvu vnútra SR. V Bratislave dňa 29. novembra 1990. Za prípravný výbor Klubu kaktusárov Nobilis v Bratislave podpísal Igor Dráb v.r.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Registrácia vykonaná dňa: 3.12.1990, Číslo spisu: VVS/1-900/90-3228, https://ives.minv.sk/rez/registre/pages/detailoz.aspx?id=161730  

Klub kaktusárov Nobilis v Bratislave, Botanická 3, 841 04 Bratislava
Všetky práva vyhradené 2022
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!